římská říše obecně

Portrét Římana, počátek císařské doby, bronzřímská říše, (v.t. římská říše přehled) - antický stát ve Středomoří; pův. republika, později císařství. - Na území Itálie doloženo paleolitické i neolitické osídlení. V době bronzové se na S rozvíjela v 2.tis. př.n.l. terramarní kult. Na zač. železné doby (asi 900-700) existovala v sev. Itálii villanovská kult., za jejíhož nositele je pokládáno indoevr. obyv., z něhož vzešly italické kmeny. Staršího pův. byli na sz. Itálie Ligurové, na sv. Venetové, na jv. Japygové, na ostrovech Sardové, Korsové a Sikani. Z Italiků sídlili na Z Faliskové a Latinové, v oblasti Apenin Umbrové, Sabinové, Aequové aj., na J Samnité, Oskové, Lukáni a Bruttiové a na Sicílii Sikelové. Kromě toho byli v sz. Itálii usazeni Etruskové, v již. Itálii a na Sicílii Řekové a v záp. Sicílii Kartagiňané. - V 8.-6.st. hráli význ. úlohu v dějinách Itálie Etruskové, kteří (v 6.st.) ovládli sev. Itálii až k podhůří Alp a značnou část Latia (včetně Říma) i Kampánie (s centrem v Kapui). Na sklonku 6.st. př.n.l. ztratili však Etruskové Latium a v 5.st. je z Kampánie a z pádské nížiny vytlačili Keltové. - O raném období dějin Říma je málo spolehlivých zpráv. Několik osad na řím. pahorcích se sloučilo neispíše až na počátku 6.st. v jeden celek. Pozdější tradice kladla zal. Říma k roku 753. V tzv. době královské existovalo v Římě kmenové zřízení (tribue, kurie, rody). - Po vypuzení Etrusků nastolena republika, která díky své voj. síle a státnímu zřízení postupně ovládla Itálii a svedla vítězný boj o hegemonii ve Středomoří s Kartágem a s helénistickými státy. Ovládnutí ohromných území mělo velký význ. pro další sjednocení a rozšíření ant. kult. a tech.; vedlo však k nahrazení oligarchie senátu principátem a dále k postupnému rozpadu říše na přirozené ekon. celky. Hosp. a polit. úpadek ve 3.st. si vynutil zřízení dominátu, provázené řadou hosp. a správních reforem, militarizací a náb. reformou (přijetí kř. jako státního náb.). 395 nájezdy zejm. germ. kmenů způsobily zánik ř. ř. v její a rozpad na záp. (lat.) oblasti, zatímco ve vých. (řec.) oblasti přežila ř. ř. jako říše byzantská. V.t. Byzanc.