Rožmberkové

Rožmberkové, z Rožmberka - č. šlechtický rod, větev Vítkovců; předkem rodu Vítek Mladší (†kolem 1243), jeden ze synů Vítka z Prčice (†1194). Od 13. do zač. 17.st. zastávali nejvyšší funkce v č. státě (místodržící v Čechách, nejvyšší komorníci, vysoké círk. hodnosti); vladař rožmberského domu měl od 15.st. přednost před všemi zemskými úředníky a pány Č. král. Od 14.st. faktická samostatnost rodu v již. Čechách na knížecí úrovni (sňatek Petra I. z Rožmberka s královnou-vdovou Violou Těšínskou); R. udržovali široké zahr. styky (něm. knížata, papežská kurie), zasahovali do vnitropolit. záležitostí. Za husitství patřili k hl. oporám katolicismu v Čechách. Prestiž rodu měla podpořit listinná falza Oldřicha II. z Rožmberka o pův. Vítkovců z ant. Říma (z rodu Ursinů - Orsiniů; R. se proto pokládali za příbuzné předního it. rodu Orsini). Při návštěvě členů rodu Orsini na Českém Krumlově 1595 se uvažovalo o převedení rožmberského majetku na některého z nich formou adopce. 1609 však uznal Petr Vok z Rožmberka platnost dědických smluv se Švamberky z 1484; jeho smrtí 1611 rod vymřel. V.t. Vítek Mladší.