Výpočet procentové části

Výpočet procentové části c - známe z (základ) a p (počet procent): 1% = z : 100 (jedno procento odpovídá základu děleno stem); %c = 1% . p (procentová část odpovídá jednomu procentu krát počet procent); c = (z : 100) . p = z . p / 100 (procentová část se rovná základ děleno stem krát počet procent a to se rovná základ krát počet procent děleno stem). V.t. procento, počítání s procenty, Výpočet základu procent, Výpočet počtu procent. (Ve slovních úlohách na výpočet procentové části c a počtu procent p je nutné si dát pozor na otázky "kolik?" a "o kolik?". Ve složitějších úlohách, ve kterých k výsledku docházíme postupně, se může základ v další části úlohy stát procentovou části a naopak.)