Košický vládní program

Košický vládní program, programový dokument první vlády NF Čechů a Slováků, formulující polit. program v tehd. ČSR, kt. tendenčně orientoval zemi na totalitní SSSR. Přijat v březnu 1945 na jednání v Moskvě a vyhlášen na slavnostním zasedání čs. vlády a SNR v Košicích 5. 4. 1945. Návrh K. v. p. byl vypracován a předložen moskevským vedením KSČ. Obsahuje 16 kapitol, které se týkaly i mez. postavení ČSR a jejího vývoje po skončení 2. sv. války. Proklamoval konfiscakci majetku fašistů, zrádců a kolaborantů. Též vyhlásil cíl provézt pozemkouvou reformu a znárodnění klíčových částí hospodářství včetně význ. bank. - K. v. p. se stal předmětem ostrého mocenského boje. Jeho přijetí bylo předstupněm k nastolení vhodné polit. a spol. půdy pro realizaci komunistického puče, ke kterému došlo v únoru 1948. - Čechy a Slovaky prohlašoval za dva rovnoprávné národy, zdůrazňoval význam spojenectví se SSSR. Ve formulacích se projevil vliv KSČ, která program považovala za předstupeň k uchopení moci a nastolení totalitního komunistického režimu ve spolupráci se SSSR. Program proklamoval úkol pomáhat Sov. armádě při úplném osvobození ČSR se spojoval jej s požadavkem vybudovat novou čs. armádu podle vzoru Sov. armády z účastníků nár. osvob. boje. V zahr. politice K. v. p. vycházel z existence čs.-sov. smlouvy z prosince 1943. V dokumentu byla vyhlášna zásada, že všechna moc pochází z lidu, je garantována požadavkem vytváření nár. výborů jako orgánů moci a správy, zaručujících dem. charakter státu. Vztah Čechů a Slováků se zakládá na zásadě rovnoprávnosti, avšak jeho státoprávní řešení se předpokládá až po úplném osvobození rep. Otázka něm. a maď. menšiny má být řešena v souladu s charakterem nár. a dem. rev. Závazek potrestat fašistické zločince, zrádce a kolaboranty je spojen se zákazem polit. stran a institucí, které sloužily fašismu. V hosp. oblasti zakotvil požadavek konfiskace majetku fašistů, zrádců a kolaborantů, provedení pozemkové reformy a zásadu postavit peněžní a úvěrový systém, klíčové prům. podniky, pojišťovnictví, přírodní a energetické zdroje pod všeob. státní vedení. V kult. oblasti se vláda v zavazovala uskutečnit hlubokou demokratizaci kultury nejen ve smyslu zpřístupnění vzdělání lidu, ale především jako zlidovění celého systému výchovy a kult.