Národní fronta Čechů a Slováků

Národní fronta Čechů a Slováků, NF v býv. totalitním Československu propagandistická polit. organizace umožňující Komunistické straně Československa vytvářet zdání demokratické politického systému, na kterém se podílí několik byť sjednocených politických stran. NF byl podle tehdejší propagandy "výrazem svazku pracujících měst a venkova, vedeného KSČ (Ústava Československé socialistické republiky - ČSSR, článek 6), výrazem jednoty zákl. třídních, nár. a internacionálních zájmů pracujících obou národů i všech národností ČSSR; sdružení polit. stran a spol. organizací." NF podle komunistické propagandy sloužila i jako "základna social. demokracie v ČSSR, jejíž hl. úkolem je sjednocovat a koordinovat všeobecnou polit. aktivitu čs. občanů příslušníků všech tříd a spol. vrstev, sdružených ve spol. organizacích a polit. stranách i politicky a zájmově neorganizovaných, v souladu s programem a usneseními KSČ." Hist. podmínky pro NF vznikly během protifašistického odboje za 2. sv. války, na němž se podílelo několik různých organizací, které i přes odlišné politické názory, spojoval společný odboj proti Německé okupaci. Komunistická propaganda po 2. sv. válce a zejména po komunistickém puči v únoru 1948 zneužila NF pro sve cíle. Formálně byla NF zal. v březnu 1945 v Moskvě; jejím prvním předsedou se stal K. Gottwald. KSČ chápala NF především jako svazek těch sociálních sil, jež se zapojily do společného boje proti nacist. okupantům; naproti tomu demokratické síly v nekom. stranách prosazovaly pojetí NF jako koalice polit. stran. Komunistická propaganda popisovala vývoj NF takto: "Politika NF, obhajovaná a uplatňovaná KSČ 1945-48, směřovala k upevnění jednoty lidu a jeho zapojení do polit., hosp. a kult. aktivity v období přerůstání nár. a dem. rev. v rev. social., vedla k postupnému izolování burž. a vytvářela předpoklady pro pokojné prohlubování rev. procesu. V únoru 1948 se NF obrodila na bázi akčních výborů NF, upevnil se její social. charakter a všechny její složky uznaly vedoucí úlohu KSČ v NF. V následujících letech sehrála NF význ. úlohu při získávání co nejširších vrstev občanů pro výstavbu social. spol." - Od komunistického puče 1948 všechny čs. politické strany a spol. organizace musely působit v rámci NF. Mimo NF buď takové polit. strany či organizace zanikly anebo se postupně staly součástí disentu, tj. ilegální opozice potlačované a perzekuované totalitním režimem KSČ. Byť formálně orgány NF neměly právo zasahovat do činnosti jednotlivých členských organizací NF, mohly tak činit, pokud činnost těchto organizací nebyl v souladu s dohodnutou zásadní polit. linií NF. Členské organizace NF byly povinny řídit se ve své činnosti politicko-ideovými zásadami i usneseními orgánů NF a tudíž totalitního režimu KSČ. Koordinačními orgány NF na všech stupních byly výbory NF, vytvářené na delegačním principu, a to jak v horizontální rovině, tak i delegací nižších výborů NF do výborů vyšších. Podle komunistické propagandy vztahy mezi orgány NF "vycházejí z principu dem. centralismu." Vrcholným celostátním orgánem NF byl ústřední výbor NF ČSSR a jeho předsednictvo, ústředními orgány v republikách pak ÚV NF ČSR a ÚV NF SSR a jejich předsednictva. - Podle komunistické propagandy NF "měla význ. vazby k zastupitelské soustavě; příslušné územní orgány NF volily řídící volební komise NF a podílely se na tvorbě a realizaci volebních programů." Orgány NF rovněž podávaly přímým zastupitelským sborům návrhy na soudce z povolání a soudce z lidu, kteří měly být těmito sbory zvoleni. Do listopadu 1989, kdy se NF rozpadla s pádem komunistického režimi, jejími členskými organizacemi byly: Komunistická strana Československa - KSČ, Ústřední rada odborů - ÚRO, Socialistický svaz mládeže - SSM, Československý svaz žen - ČSŽ, Svaz družstevních rolníků ČSSR - SDR ČSSR, Ústřední rada družstev - ÚRD, Československý svaz tělesné výchovy - ČSTV, Svaz pro spolupráci s armádou, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz protifašistických bojovníků, Svaz požární ochrany ČSSR, Československý červený kříž, Československá vědeckotechnická společnost, Socialistická akademie ČSSR, Československý svaz novinářů, Svaz invalidů, Svaz československých filatelistů, Československý rybářský svaz, Československá strana socialistická, Československá strana lidová atp.