Trojspolek

Trojspolek, voj.polit. blok Německa, Rakousko-Uherska a Itálie, vytvořený 1879-82. Jeho zákl. byla rak.-uh.-něm. spojenecká smlouva z 1879 (Dvojspolek), namířená zejm. proti rozšiřování ruského vlivu na Balkáně a Předním východě; na ni navázaly 1882 smlouvy rak.-uh.-it. a něm.-it., namířené především proti Francii. Členské státy T. se zavázaly, že nepřistoupí k žádným dohodám namířeným proti některému z nich a že si poskytnou vzájemnou voj. pomoc v případě napadení kteréhokoliv z nich jinou mocností. Itálie, finančně závislá na Velké Británii a lehce napadnutelná brit. loďstvem, si ovšem vymínila zproštění tohoto závazku v případě, že by útočníkem byla Velká Británie. Smlouvy, na nichž byl T. založen, byly obnoveny 1887, 1891, 1902 a 1912. - Vedoucí postavení v T. mělo Německo, usilující o nové rozdělení světa, o získání kolonií, nových zdrojů surovin a odbytišť a střetávající se zejm. se zájmy hl. kolon. velmoci Velké Británie. Jako protiváha T. byla 1891 vytvořena fr.rus. spojenecká koalice a 1904-07 aliance Velké Británie, Ruska a Francie - Dohoda (Trojdohoda), čímž byly evr. mocnosti rozděleny do dvou nepřátelských imper. táborů a připravena cesta ke světové imper. válce. Po vypuknutí l.svět. války vyhlásila Itálie neutralitu, 1915 však přešla na stranu Dohody a vypověděla válku svým bývalým spojencům Německu a Rakousko-Uhersku (tzv. centrálním mocnostem). T. se tak definitivně rozpadl; v důsledku vstupu Turecka (1914) a Bulharska (1915) do války na straně centrálních mocností se současně zformoval nový voj.polit. blok - Čtyřspolek. V.t. Dohoda; první světová válka.