Česká republika

Česká republika státní znakČeská republika, Česko - stát ve stř. Evropě na hist. území Čech (66% území), Moravy a části Slezska; vznik 1. 1. 1993 rozdělením Československa (1918-1991). 78 866 km2 (cca 2/3 rozlohy Českoslov. 127 896 km2), 10,30 obyv. (2001), hl.m. Praha. 93% Čechů, 5% Slováků, dále Poláci, Němci, úřední jaz. čeština. Od 2000 adm. se člení na hl.m. Prahu a 13 kr. a 76 okr. ČR je členskou zemí Evropské unie (od 1. 5. 2004) a členem Severoatlantické aliance - NATO (od 12. 3. 1999). Nejvyšší zákonodárnými orgány ČR je Parlament, skládající se z dolní komory - Poslanecká sněmovna (200 členů volených na čtyřleté období) a horní komory - Senátu (81 senátorů volených na šestileté období s tím, že každé dva roky se volí třetina senátorů.). Výkonou moc má vláda jmenovaná Prezidentem (volen na 5 let oběma komorami parlamentu) na základě návrhu premiéra, kterým je obv. předseda strany s nejv. počtem mandátů v dolní komoře. - Kraje: Středočeský (S) - sídlo Praha, 1,17 mil. obyv; Jihočeský (C) - České Budějovice, 630 000 obyv.; Plzeňský (P) - Plzeň, 553 900 obyv.; Karlovarský (K) - Karlovy Vary, 304 800 obyv; Ústecký (U) - Ústí nad Labem, 823 700 obyv.; Liberecký (L) - Liberec, 430 300 obyv.; Královéhradecký (H) - Hradec Králové, 549 600 obyv.; Pardubický (E) - Pardubice, 507 430 obyv.; Vysočina (J) - Jihlava, 511 400 obyv.; Jihomoravský (B) - Brno, 1,13 mil. obyv.; Olomoucký (M) - Olomouc, 640 000 obyv.; Zlínský (Z) - Zlín, 590 000 obyv.; Moravskoslezský (T) - Ostrava, 1,25 mil. obyv. - Do 1999 měla ČR 7 krajů (Středoč. - sídlo Praha, Jihoč. - České Budějovice, Západoč. - Plzeň, Severoč., - Ústí nad Labem, Východoč. - Hradec Králové, Jihomor. - Brno, Severomor. - Ostrava). - Hl. hosp. odvětvím ČR je prům. (zaměstnává přes 50% ekon. činného obyv.; tvoří 70% hrubého domácího produktu - HDP. Z hlediska celostátního význ. je nejdůl. prům. paliv a energetiky, hut., těžkého stroj., automobilový, el.tech., stav. hmot (hl. cementárenský), sklář., keramiky a porcelánu, dřevozpracující a četná odvětví prům. text. (prům. bavlnářský, vlnařský, lnářský, pletárenský, oděvní) a potr. (mlékárenský, pekárenský, mlynářský, masný a tukový, pivovarnický a lihovarnický, konzervárenský a mrazírenský, vin.). Z celkové rozlohy ČR je 55% zemědělské půdy, z toho 75% je půdy orné a 20% pastvin a luk; 33% rozlohy ČR jsou lesní půdy. Hl. oblastmi zeměd. výr. jsou Polabí, úvaly Moravy a Dyje. Pěstuje se pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, sourež, řepa cukrová, řepka a řepice, len, brambory, chmel, luskoviny, pícniny, zelenina (zelí, mrkev, cibule, rajčata, okurky), ovoce (jablka, hrušky, švestky, třešně), vinná réva. V živoč. výr. převažuje chov prasat, dále skotu (hl. krav) 3,54 mil., drůbeže a dále koní a ovcí; chov ryb a včel. Ochrana přírody: Velkoplošná chráněná území (Krkonošský nár. park a 20 chráněných krajinných oblastí) zaujímají rozlohu 10 417 km2, tj. 15% území ČR. Maloplošná chráněná území (518 státních přír. rezervací a 183 chráněných přír. výtvorů) zaujímají rozlohu 415,35 km2, tj. 0,5% území ČR. - Hustá síť žel. (9 508 km, z toho 2 167 km elektrifikovaných tratí), silnic a dálnic (56 132 km). Vnitrostátní a mez. doprava let. (mez. letiště Praha-Ruzyně). Pro hosp. je též významný zahr. tur. ruch; lázeňství.
Česká republika státní vlajka