výrobní hospodářská jednotka

výrobní hospodářská jednotka, VHJ - v býv. totalitním Československu a období státně řízené ekonomiky - ekon. termín pro výrobně ekon. komplex plnící funkci zákl. článku řízení v podnikové hosp. sféře. VHJ zabezpečoval komplexní realizaci úkolů a cílů národohosp. plánů a státní hosp. polit., řešil úkoly tech., výr. a ekon. rozvoje svěřených oborů; zal. na principech chozrasčotu. Od 1974 se vyskytovaly VHJ ve 3 organizačně práv. formách: oborový podnik, koncern a trust podniků. - VHJ vznikly 1958 v rámci organizačních úprav a nahradily dřívější hlavní správy min. Pův. měly formu zákl. podniku nebo vedoucího podniku anebo sdružení podniků. 1965 byly místo nich zavedeny oborové podniky a trusty podniků; 1974 vznikla další forma VHJ - koncern. V.t. koncern; oborový podnik; trust.