výhradní prodej

výhradní prodej, závazek dodavatele, podle něhož bude zboží uvedené ve smlouvě dodávat pro stanovenou oblast jen druhé smluvní straně jako výhradnímu odběrateli; jde o smluvní zabezpečení dodávek určitého druhu zboží pro vymezenou oblast.