výbojka

výbojka, umělý světelný zdroj, u něhož světlo vzniká při el. výboji v plynech nebo v kovových parách nebo v jejich směsi. Podle tlaku, ve kterém v. pracují, se dělí na doutnavky, nízkotlaké v. a vysokotlaké v. K osvětlování se nejčastěji užívají v. s kovovými parami (rtuti, sodíku), popř. se směsí rtuťových par a produktů štěpení halogenidů. Mezi nízkotlaké v. patří zářivky a nízkotlaké sodíkové v., mezi vysokotlaké v. patří v. rtuťové s luminoforem nebo bez něho, v. sodíkové vysokotlaké a v. halogenidové. Pro speciální účely se užívají v. emitující monochromatické světlo, např. v. xenonové.