teorie dvou mečů

teorie dvou mečů, středověká círk. teorie hlásající nadřazenost duchovní moci (meče duchovního) v cele s papežem nad světskou mocí (mečem světským). Začala se vytvářet v 9.st., kdy ji formulovala zejm. podvržená církevní práv. sbírka Collectio Pseudoisidoriana; rozhodující vývoj jejího rozpracování (T. Becketem a Janem ze Salisbury) a polit. uplatňování (zejm. za pontifikátu papežů Inocence Ill. a IV. a Bonifáce VIlI.) trvaly od 11.st. (boj o investituru) do zač. 14.st., kdy začala sílit její kritika a upadalo její praktické uplatnění.