rolnická reforma v Rusku 1861

rolnická reforma v Rusku 1861, zrušení nevolnictví v podmínkách rev. situace po porážce Ruska v krymské válce 1853-56; hlavní z burž. reforem 60.let 19.st. Provedena shora na základě manifestu o zrušení nevolnictví z 19. 2. 1861 (zveřejněn 5. 3. 1861). Bylo zachováno pozemkové vlastnictví statkářů, nevolníci se stali osobně svobodnými a museli získávat přidělenou půdu za výkup; do uzavření dohody o výkupu byli povinni statkáři za přidělenou půdu buď platit dávky, nebo vykonávat robotu. Při vyměřování půdy, které prováděli obecní (smírčí) prostředníci, si statkáři ponechávali nejúrodnější části a z rolnických přídělů získávali pro sebe tzv. odřezky. V důsledku provádění reformy došlo v řadě míst Ruska k nepokojům. - Reforma vytvořila předpoklady pro rozvoj kap. v Rusku, ale zároveň zachovala řadu feud. přežitků. Nevyřešené sociálně ekon. protiklady vedly k zostření třídního boje na vesnici.