molekulové spektrum

molekulové spektrum, optické spektrum molekul - spektrum odrážející složitou strukturu energetických hladin molekuly. Energetické přechody nejsou čistě elektronové jako u atomů a iontů, ale obecně elektronové vibračně rotační. Dochází při nich ke změně energie elektronové (přechody elektronů, řádově eV), vibrační (kmity jednotlivých částí molekuly, řádově 0,l eV) a rotační (rotace molek. jako celku, typicky 0,001 eV). U většiny molekul mizí čárová struktura m. s., neboť energetické rozdíly mezi jednotlivými hladinami jsou malé a čáry se překrývají.