kynická škola

kynická škola [-ny-, řec.], ant. filoz. směr navazující na prvky Sokratova učení a působící zejm. ve 4.st. př.n.l. Kynikové hlásali princip bezprostřednosti člověka, lhostejné pohrdání radostí i bolestí; zastávali odmítavé stanovisko k ant. civilizaci, zdůrazňovali bezprostřednost ve vztahu člověka a přírody, opovrhovali školskou vzdělaností, vyzdvihovali význam fyzické práce; prvky askeze. Kynikové vyjadřovali svým postojem spontánní životní názor nejchudších vrstev ant. spol. Hl. představitelé: Antisthenés a Diogenés ze Sinope. - Dnešní význam slova cynismus charakterizuje negativistické stanovisko nejen k emocionalitě, ale i k morálce.