V boj

V boj, český ilegální časopis vydávaný v počátečním období nacist. okupace; nejvýzn. list č. nekom. protifašist. odboje. Začal vycházet v květnu 1939; jeho redakci a kolportáž zajišťovala ilegální skupina Družstvo v prvním sledu, složená z aktivistů býv. Svazu čs. záložníků (vesměs býv. legionářů) a udržující úzké kontakty s Obranou národa i s Polit. ústředím a PVVZ. Od května do listopadu 1939 vycházel ve značném nákladu (až 7 tisíc výtisků) a měl i své venkovské mutace; čelil dezinformacím nacist. a protektorátního tisku a přinášel pův. články a komentáře k vnitropolit. i mez. událostem. Ke spolupracovníkům listu patřili mnozí význ. novináři (Z. Bořek-Dohalský), básníci (přispíval sem mj. F. Halas) a výtvarní umělci (V. Preissig a M. Marešová). V listopadu 1939 bylo Družstvo v prvním sledu likvidováno gestapem; ve vydávání čas. V boj pak pokračovaly nezávisle na sobě dvě různé odbojové skupiny (tj. pod stejným názvem paralelně vycházely dva ilegální časopisy): tzv. spořilovská skupina, vedená I. Bernáškovou a V. Preissigem, a skupina důstojníků z Obrany národa. V září 1940 byla spořilovská skupina rozbita gestapem a krátce poté přestal vycházet i její časopis (poslední číslo na přelomu 1940-41). Čas. V boj vydávaný Obranou národa vycházel až do podzimu 1941 jako mluvčí Ustředního vedení odboje domácího.