Státní rada československá

Státní rada československá, státní rada - poradní a kontrolní orgán ustavený 21. 7. 1940 vedle čs. exilové vlády v Londýně vedená Eduardem Benešem a Janem Masarykem jako jeden z prozatímních orgánů státní reprezentace ČSR v zahraničí za 2. světové války. Byla vytvořena ze zástupců nekomunistických politiků v emigraci; 1941 (po navázání dipl. styků londýnské čs. exilové vlády se SSSR) se jejími členy stali i zástupci Komunistické strany Československa. Ministři čs. exilové vlády v Londýně byli členy Stát. rady čs. bez hlasovacího práva. Předsedou Stát. rady čs. byl 1940-41 R. Bechyně, 1941-45 P. Maxa. Státní rada československá byla rozpuštěna v dubnu 1945.