Pauliho princip

Pauliho princip, Pauliho vylučovací princip - fyz. princip, podle něhož v soustavě identických fermionů žádný jednočásticový stav nemůže být obsazen více než jedním fermionem. Souvisí s chováním vlnové funkce systému identických částic při jejich záměně (pro fermiony při liché permutaci mění znaménko, při sudé permutaci zůstává beze změny). Důsledky: např. způsob obsazování energetických hladin v atomech elektrony (Mendělejevova periodická soustava prvků), existence výměnných sil.