Nizozemsko stát

Nizozemsko, Nizozemské království, hol. Koninkrijk der Nederlanden stát v západní Evropě u Sev. moře (též Holandsko, Nizozemí); 40 844 km2, 16,26 mil. obyv. (2002) srov. 14,39 mil. obyv. (1984), Holanďanů, Frísů, Vlámů; věřící vyznávají protestantské a římkat. náb.; úřední jaz. holandština, hl. m. Amsterdam, sídlo vlády ,s Gravenhage. Členité pobřeží Sev. moře; rozsáhlé mělké zálivy, na S Západofríské ostrovy. Nížina při ústí velkých evr. řek Rýna, Maasy, Seldy. Většina území je nízká, plochá rovina, v pleistocénu modelovaná severským ledovcem. Na JV v Limburské plošině dosahuje h. Vaalserberg 321 m n.m.; 27 % území leží pod úrovní moře (až -6,7 m). Díky dlouhodobému intenzívnímu boji s mořem se podařilo vysušit velké mořské zálivy a využít je zeměd. (poldery); akce jsou tech. náročné i fin. nákladné, stále se v nich však pokračuje. Řeky Rýn, Maas t Šelda v dolních tocích tečou ve svých náplavech, nad úrovní okolí; jsou propojeny sítí průplavů. Podnebí mírné, oceánské; průměrná teplota ledna 1,6 °C, srpna 17 °C; srážek až 750 mm. - Rostlinstvo silně ovlivněno hosp. činností člověka, lesy kryjí asi 7,9 % území. Ochrana přírody: více než 800 chráněných území, 1 461 km2, tj. přes 4 % státního území. Přes pol. chráněných území v majetku a péči dobrovolných organizací. Největší rezervace na ostrově Texel, 200 km2; nejvýzn. Boschplaat, 44 km2, evr. biogenet. rezervace na ostrově Terschelling, a 3 nár. parky, největší Hoge Veluwe, 55 km2. Ložiska ropy a zemního plynu, kamenného uhlí, kaolínu, kamenné soli. - N. je vyspělý průmyslově zeměd. stát, velký hosp. vliv mají mez. monopoly. Specializovaný a vysoce koncentrovaný prům. vytváří 26,8 % hrubého nár. produktu (1981), zaměstnává asi 30 % ekon. činného obyv. (1980) a zpracovává hl. dovážené suroviny. Hl. prům. odvětvím je stroj., a to dop., text., zeměd., dále prům. loďařský, automobilový, el.tech. a elektroniky, hut. (železo i neželezné kovy, hliník), chemický, petrochemický, energetiky (61,3 mld. kWh, 1984, 93 % z tepelných, 7 % z jad. elektráren), farm., polygr., text. (bavlna, len, vlna, syntetická vlákna), oděvní, pap., kožedělný, obuvnický, brusírny drahokamů, prům. potr. (mlékárenský, cukrovarnický, kakaa, čokolády a cukrovinek, konzervárenský, tukový), tabákový a rybný. Vyspělé intenzívní zeměd. vytváří 3,5 % hrubého nár. produktu (1981), zaměstnává 5,6 % ekon. činného obyv. (1980). Velká mechanizace, vysoká spotřeba hnojiv; hl. je živoč. výroba. Pěstují se obilniny, brambory, řepa cukrová, luštěniny; zelinářství a květinářství (tulipány, hyacinty), ovocnářství. Chov skotu (5,41 mil. kusů), prasat (10,65 mil. kusů, 1983), ovcí, drůbeže, koní. Lov ryb. Dop. žel. (2 880 km, 1981, 63 % tratí elektrifikovaných), silniční (napojená na síť mez. dálnic), ř. (tranzitní dop. po velkých ř. do mez. přístavů, 3 500 km průplavů), nám. (mez. přístav Rotterdam, 251 mil. t překládky, 1984 - jeden z největších svět. přístavů, další Amsterdam, Velsen), let. (mez. letiště Schiphol u Amsterdamu), potrubní. Tur. ruch (2,78 mil. zahr. návštěvníků, 1980). - Vývoz zemního plynu, ropných produktů, lodí, strojů, dop. prostředků, chem., text., tabákových a potr. výrobků, květin; dovoz nerostných surovin, paliv, el. energie, polotovarů a surovin pro text., potr. a tabákový průmysl; hl. obch. partneři země Beneluxu, NSR, Francie, Velká Británie, USA. Měna: l nizozemský gulden = 100 centů. - Státní zřízení: konstituční monarchie; hlavou státu král, jehož koruna je dědičná podle zásady prvorozenosti v dyn. oranžsko-nasavské; není-li mužský potomek, nastupuje na trůn žena. Zákonodárným orgánem jsou dvoukomorové Generální stavy; skládají se z První komory (senátu) a Druhé komory (poslanecké sněmovny). První komora má 75 členů, volených v nepřímých volbách provinčními stavy na 6 let, přičemž každým třetím rokem se znovu volí polovina jejích členů; Druhá komora má 150 členů, volených obyv. podle systému poměrného zastoupení na 4 roky. Hl. polit. strany: Křesťanskodemokratická výzva, Strana práce, Lidová strana pro svobodu a demokracii, Demokraté 66, Státní reformovaná strana. Odborové ústředny: Federace niz. odborů, Křesťanský národní odborový svaz (protestantský), Niz. katolický odborový svaz, Niz. svaz odborových sdružení. - Adm. se N. člení na 11 provincií a Zuidelijke IJsselmeerpolders; auton. zámořské území - Nizozemské Antily.