Nicaragua dějiny

Nicaragua - dějiny Uzemí pův. osídleno indiánskými kmeny (Nicarao, Chorotega, Mosquito, Rama), částečně sem zasahoval vliv toltécké a aztécké kult. Od 16. do zač. 19.st. součást špan. koloniální říše, od pol. 19.st. pod hosp. a polit. vlivem USA. Od svržení Somozovy diktatury (1979) neustávají pokusy reakčních sil podněcovaných a podporovaných USA o svržení pokrokového režimu. 1502 u pobřeží N. přistál K. Kolumbus (16. 9.) 1522 zač. špan. conquisty 1523 součást audiencie Santo Domingo; encomienda 1524 zal. m. León a Granada 1539 součást audiencie Panama 1573 N. přičleněna ke gen. kapitanátu Guatemala 1678 část pobřeží brit. protektorátem (Mosquitorí) 1740 v Mosquitorí zal. několik osad jamajských černochů 181 l-12 N. se připojila k válce špan. kolonií za nezávislost 1821 vyhlášena nezávislost (15. 9.) 1822 N. připojena k Mexiku . 1823-38 člen federace Spojené středoamer. provincte 1824 zrušeno otroctví 1838 samostatnost 40. léta předmět soupeření Velké Británie a USA v souvislosti s plá novanou výstavbou průplavu 1848 přijata ústava 1855-57 N. ovládnuta W. Walkerem 1858 hl. m. Managua 1867-93 vláda konzervativců 1893 J. S. Zelaya, vládaliberálů 1909 jednání N. s Japonskem o výstavbě průplavu; USA vyvolaly povstání a vyslaly do N. voj. oddíl, J. S. Zelaya nucen odstou pit 1912-25 N. okupována vojsky USA 1914 USA si zajistily monopol na výstavbu průplavu 1925 převrat, prez. E. Chamorro 1927-33 nár. osvob. boj vyvolaný mj. ozbrojenou intervencí USA (1927); A. C. Sandino 1933 odsun vojsk USA 1936 nastolena diktatura A. Somozy (teroristický režim závislý na USA) 1937-47 a 1950-56 prez. (diktátor) A. Somoza 1956 A. Somoza zavražděn, prez. (diktátorem) jeho syn L. Somoza Debayle 60. léta zesílený nár. osvob. boj 1963-67 prez. R. Schick Gutiérrez 1967-72 prez. A. Somoza Debayle (druhý syn býv. diktárora) 1972 prez. pravomoci převzala tříčlenná junta (Somoza vrchním velitelem Nár. gardy) 1974-79 prez. opět A. Somoza Debayle 2. pol. 701et pokračování a vyvrcholení partyzánské války; v čele Sandi nistická fronta nár. osvobození 1979 svržení Somozovy diktatury a nastolení dem. režimu; ukonče ní obč. války, vytvoření prozatímní vlády nár. obnovy 1980 vyhlášen program nouzových opatření a obnovy na léta 1980-81; rozsáhlá pozemková reforma; odhaleno kontrarev. spiknutí (září), které mělo za cíl svržení vlády nár. jednoty 1981 v hosp.sociální oblasti vyhlášen zákon o výjimečném stavu (důsledek podněcování chaosu a nestability kontrarevoluční mi silami) 1982 v důsledku agresívních akcí kontrarevolucionářů vláda nuce na vyhlásit výjimečný stav (15. 3.); adm. reforma; jednání Sandinistické fronty nár. osvobození s opozičními stranami 1984 únor-březen USA daly zaminovat hl. nicaragujské přístavy květen Mez. soud v Haagu vyzval USA, aby zastavily voj. akce proti N. a přestaly podporovat nicaragujské kontrarev. skupiny říjen všeobecné volby do zastupitelských orgánů; útoky kontrarev. skupin 1985 prez. zvolen D. Ortega; pokračují vpády kontrarev. bojůvek z Hondurasu do sev. pohraničí N.; USA vyhlásily úplnou hosp. blokádu N. a hrozí ozbrojenou intervencí 1986 příprava ústavy; nová fáze zeměd. reformy; iniciativa lat. amer. států v úsilí o polit. řešení situace v N. a celé Stř. Ame rice mařeno nekonstruktivním postojem USA