Nabonid

Nabonid [-nyd], Nabúnaid - 555 až 539 př.n.l., poslední novobabylónský panovník; vládl se svým synem Belsazarem. Konflikt s babylónským kněžstvem vedl k oslabení země, která byla 539-538 dobyta perskou říší.