Germáni

Germáni, příslušníci indoevr. skupiny kmenů sídlících v sev., záp. a stř. Evropě, z nichž pocházejí dnešní Němci, Holanďané, Vlámové, Angličané, Norové, Islanďané, Dánové a Svédové; souhrnné ozn. pro jaz. příbuzné starověké kmeny, doložené od doby železné na S stř. Evropy a ve Skandinávii. Geograf. se dělili na pět skupin: na G. l . mezi Rýnem, Mohanem a Vezerou (Batavové, Chattové, Cheruskové);2. na pobřeží Sev. moře (Chaukové, Anglové, Frísové);3. od stř. a horního Labe po Odru (Svébové, Markomani, Kvádové, Langobardi, Semnoni);4. mezi Odrou a Vislou (Vandalové, Rugiové, Burgundi, Gótové);5. ve Skandinávii (Svioni, Gautové). Většinou usedlí zemědělci (ječmen, žito, oves, len, konopí), někteří kočovní pastevci; výr. železa, zpracování drahých kovů, tkalcovství, hrnčířství. Kmeny se dělily na rody. Od zač. n.l. doloženo užívání runového písma. Ve 3.-4.st. vznik kmenových svazů (Frankové, Alamani, Sasové), později i prvních státních útvarů (durynská říše). Od 2.st. př.n.l. vedly různé germ. kmeny války s římskou říší.