František I. Štěpán Lotrinský

František I. Štěpán Lotrinský, 18. 12. 1708 - 18. 8. 1765, od 1729 vévoda lotrinský a těšínský, od 1745 řím.něm. císař; od 1736 manžel Marie Terezie. 1730 místodržitel Uher, po svém sňatku donucen vzdát se dědičné vlády v Lotrinsku ve prospěch býv. polského krále Stanislava I. a 1737 obdržel jako náhradu velkovévodství toskánské. Od 1740 spoluvládce Marie Terezie. Málo úspěšný vojevůdce, vynikl jako hosp. organizátor (manufaktury, finančnictví), podporoval it. um. Spoluzakl. habsbursko-lotrinské dynastie.