"kaučuková rezoluce"

"kaučuková rezoluce", ang. India Rubber Resolution - vžitý název pro rezoluci V. kongresu II. internacionály (1900), podle níž má být vstup soc. dem. zástupce do vlády posuzován nikoli jako otázka principiální, ale taktická, a proto spadající do kompetence jednotlivých soc. dem. stran, nikoli kongresu. Rezoluce, vypracovaná K. Kautským, měla kompromisnický charakter a umožňovala oportunistický ("pružný") výklad; proto nazvána "kaučukovou". - V.t. ministerialismus.