vyznání víry

vyznání víry, symbol víry - stručný souhrn zákl. a hl. dogmat věrouky určitého náb. nebo církve, která se mají přijímat bez dokazování. Všeobecně kř. (apoštolské) v. v. zahrnuje 12 částí (článků). V prvních osmi se hovoří o trojjedinosti boha, vtělení Ježíše Krista a o vykoupení hříchů; další jsou věnovány církvi, křtu a otázkám věčného života. V. v. sestavili círk. otcové, schváleno bylo na nicejském (325) a cařihradském (381) koncilu. Toto nicejsko-cařihradské v. v. se používá při bohoslužbách; v breviáři se používá v. v. Atanasia, vysvětlující podrobněji učení o Trojici boží a o vtělení Krista; při nastoupení círk. úřadu se skládá formou přísahy tzv. tridentsko-vatikánské v. v. V katolicismu revidoval a zformuloval v. v. tridentský koncil 1545-63, v protestantismu M. Luther,J. Kalvína U. Zwingli. Podrobný výklad v. v. obsahují katechismy.