vyvojová psychologie

vývojová psychologie, psychol. disciplína, která studuje dva okruhy problémů: a) psychické projevy ve vývojovém sledu od jednobuněčných organismů až po člověka (fylogenetická psychol.); b) genezi individuálního psychického života od narození do stáří (psychologie ontogenetická). Nejpropracovanější oblastí v. p. jsou otázky psychol. dětství a dospívání. První výzk. práce z dětské psychologie jsou spojeny především se jmény G. S. Halla a J. M. Baldwina v USA a A. Bineta a W. Sterna v Evropě. K hl. badatelům v oblasti psychol. dítěte 20.st. patří zakladatelé rakouské pedopsychol. školy K. L. a Ch. Bühlerovi a A. Gesell (1880-1961), který vychází z pozic behaviorismu, H. Wallon aj. Zásadní význam mají pro rozvoj psychol. dítěte práce J. Piageta. Sovětská dětská psychol. je spojena především s pracemi L. S. Vygotského, jehož myšlenky dále rozvíjeli A. N. Leonťjev, A. V. Zaporožec, D. B. Elkonin aj. K nejvýzn. českým a slovenskýn dětským psychologům patří V. Chmelař, J. Váňa, V. Příhoda, A. Jurovský a T. Pardel.