vynález

vynález, v širším smyslu vytvoření něčeho nového, co dříve nebylo. Tím se v. liší od objevu, který odkrývá neznámé obj. existující jevy, vlastnosti nebo zákonitosti. V. mohou vzniknout ve všech oborech lidské činnosti. V užším smyslu se rozumí v. nový výtvor v oblasti tech. Na v. tohoto druhu lze udělit ve většině zemí patenty, v některých social. zemich též původcovská osvědčení. Požadavky, jimž musí v. pro udělení patentu či původcovského osvědčení vyhovovat, jsou v jednotlivých zemích různé.