vyhasínání

vyhasínání, extinkce - proces eliminace určité reakce v situaci, kdy nedochází k jejímu zpevňování (posilování), takže četnost jejích projevů klesá až k nule; redukce síly či frekvence odpovědi organismu jako důsledek opakování bez posílení. Proces v. souvisí s procesem zpevňování a vztahuje se jak k dynamice klas., tak operačního podmiňování. Klas. zákon v. formuloval I. P. Pavlov: ,,Jestliže je podmíněný reflex vyvoláván bez posilování nepodmíněným reflexem, dochází k jeho zeslabování či inaktivaci". Není-li podmíněný podnět provázen podnětem nepodmíněným, ztrácí podmíněná odpověď svou funkci a vyhasíná. Vyhasínání však není totožné se zapomínáním, neboť objeví-li se za čas znovu podmíněný podnět, objeví se spontánně i podmíněná odpověď. - Podstata procesu v. je vysvětlována nejednotně. I. P. Pavlov chápal v. jako útlum, který je při podmiňování protikladný procesu podráždění. Jiné teorie předpokládají pouze jediný nervový proces a v. chápou jako naučení se jiné reakci. V zobecňujícím pohledu platí skutečnost, že přerušované posilování nepodmíněné reakce vede k její dokonalejší fixaci, zatímco její nepřetržité posilování vede k vyhasínání.