vydržení

vydržení, obč. právo a právo obch. nabytí vlastnického práva k věci na zákl. její držby po dobu stanovenou zákonem - institut vydržení. Předpokladem v. je a) držba, tj. nakládání s věcí jako se svou, b) oprávněnost držby, tj. držitel se zřetelem ke všem okolnostem je v dobré víře, že mu věc jako vlastníkovi náleží, c) předepsaná vydržecí doba, d) nepřerušenost držby po celou vydržecí dobu. V. má za následek zánik vlastnického práva dosavadního vlastníka.