výkaz

výkaz, seznam, soupis různých údajů; v národohosp. evidenci sestava údajů zachycující stav a změny hosp. skutečností. Podle obsahu údajů jsou rozlišovány v. statist., účetní, operativně tech. Jejich sestavování musí zajišťovat jednotnost zpracování údajů v celém nár. hosp. V.t. evidence národohospodářská.