podmiňování

podmiňování, proces vytváření podmíněných reflexů, tj. dočasných spojů v ČNS jako odpovědí organismu (člověka) na vnější nebo vnitřní podněty; nejjednodušší forma učení se novým reakcím jak v přirozených, tak v laboratorních podmínkách; zákl. proces studovaný reflexologií v rámci neurofyziologie a psychol. vyšších živočichů a člověka. Na rozdíl od nepodmíněných (vrozených) reflexů, jež jsou mechanismy, jimiž organismus odpovídá na určité podnětové situace vždy stejným způsobem (přímá regulace chování, kterému se jedinec nemusí učit), reprezentují podmíněné reflexy reakce získané (naučené, osvojené) v průběhu individuálního života (forma adaptace organismu na nové podmínky). Klasické p., jehož teorii rozpracoval I. P. Pavlov, vychází z vrozených reakcí organismu na vrozené podněty v modelu vytváření podmíněného reflexu: pův. neutrální podnět (zvukový signál) spojený s působením podnětu vrozeného (potrava) vyvolává v důsledku tohoto spojení sám vrozenou reakci (slinění). Síla p. je dána silou podmíněné reakce (reflexu), která je funkcí intenzity (naléhavosti) podmíněného podnětu, intenzity (naléhavosti) aktuální potřeby organismu a jeho předchozí zkušenosti. Zákl. složkami klas. p. jsou generalizace podnětu, podmíněná diskriminace, podmiňování vyšších řádů a spontánní obnovení podmíněné reakce po jejím vyhasnutí. I nstrumentální p. (operační či operantní p., operační chování) je chování posilované svými důsledky v průběhu provádění určitých manipulačních činností (B. F. Skinner). Proces posílení představující opakování úspěšné operace souvisí na rozdíl od klas. p. s aktivitou jedince (nepodmíněný podnět není dán, ale aktivně vyhledáván). Zatímco reaktivní chování reprezentované klas. p. zahrnuje většinou činnost hladkého svalstva a žláz, zahrnuje operační chování vyvolané instrumentálním podmiňováním většinou činnost kosterního svalstva. Přes zásadní rozdíl mezi klas. a instrumentálním p. spočívající v podílu aktivity subjektu na procesu p. mají oba typy neurofyziol. činnosti společné rysy v generalizaci, vyhasínání, vnějším útlumu ap. - Přes značnou věd. hodnotu koncepce p. byly některé její aspekty často izolovány, zjednodušovány a zkreslovány ve smyslu pozitivistických spekulací, zejm. v rámci biologizujících či behavioristicky orientovaných směrů. V. t. reflex; učení.