antonymum

antonymum [lat.], opozitum - slovo protikladného významu (velký - malý, radovat se - truchlit). Odtud mn. č. antonyma apod. V.t. synonymum, homonyma.