nutná obhajoba

nutná obhajoba, případ, kdy obviněný musí mít obhájce, tj. podle čs. trestního řádu, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody či na pozorování ve zdrav. ústavu, je-li zbaven způsobilosti k práv. úkonům či v této způsobilosti omezen, jde-li o řízení proti mladistvému či uprchlému, dále v řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí přes 5 let, v řízení o vydání do ciziny, v řízení stanném a zásadně i v řízení, v němž se rozhoduje o uložení ochranného léčení, a konečně i tehdy, považuje-li to příslušný orgán činný v trestním řízení za nutné.