dumping

dumping, [dam-, angl.] druh cenového podbízení (odtud dumpingové ceny), proces v mezinárodním obchodě, při kterém je zboží prodáváno v zahraničí za cenu nižší než jsou výrobní náklady nebo pod úrovní cen běžně účtovaných na trhu země, ze které dovážené zboží pochází. Cílem d. je získat podíl na dobývaném trhu či posílit konkurenční výhodu. K d. často dochází v důsledku vládních dotací ztrátovým oborům, např. zemědělství či ocelářství, kdy se vláda jedné země snaží vývozem za podbízivé ceny zbavit nadbytečných výrobků, které byly vyrobeny s pomocí vládních dotací. Rozeznáváme: a) d. cenový, vývoz zboží za ceny, které jsou nižší než ceny na vnitřním a mez. trhu, za účelem odstranění konkurentů a získání zahr. odbytišť; b) d. měnový, devalvace měny ve větší míře, než odpovídá rozdílu mezi domácí a svět. cenovou hladinou; c) d. mzdový (sociální), v zemi vývozce jsou mzdy (sociální náklady) tak nízké, že umožňují vývoz za cenu nižší, než je průměrná svět. nabídka (např. Hongkong); d) d. daňový, při vývozu se refundují větší částky daně (obv. DPH), než bylo na dani skutečně zaplaceno.