antitrustové zákony

antitrustové zákony, ozn. zákonů, které byly přijaty s cílem omezit činnost trustů, kartelů a jiných forem monopolů. První a. z. byl tzv. Shermanův zákon v USA (1890), v souč. platí a. z. ve většině demokratických, tržních ekonomikách a jsou obsaženy i v Římských smlouvách z 1957 o ustavení Evropského hospodářského společenství - EHS a následně v dohodách o Evropské unii - EU. A. z. jsou jedním ze specifických projevů státního zasahování do ekonomiky v období státně monopolního kap. Nejpropracovanější systém a. z. mají v USA, kde Shermanův zákon uznával za nelegální trusty, pooly a jiné formy spojování podnikatelů, pokud omezovaly obchod mezi státy v rámci USA i s cizími zeměmi. Pozdějšími zákony byly mj. zakázány "nečestné obch. praktiky", cenová diskriminace a takové formy spojování podniků, které vedly k "podstatnému oslabení konkurence". Současně však a. z. obsahovala i obsahují řadu výjimek, např. se nevztahovala či nevztahují na podnikání v exportním obch., dop., bankovnictví a na některá prům. odvětví (voj. prům., at. energetika). Legálními formami spojování podniků jsou podle s. z. holdingové spol. a některé skryté formy (džentlmenská dohoda, tzv. vůdcovství v cenách).