Venezuela země

Venezuela, Venezuelská republika, špan. República de Venezuela - stát v sev. části Již. Ameriky u Karibského moře; 912 050 km2, 23,05 mil. obyv. (2001) srov. 14,51 mil. (1981), Venezuelanů (60-70 % mesticů a mulatů, 20 % potomku Španělů a Italů, dále černochů a Indiánů); věřící vyznávají římkat.náb.; úřední jaz. španělština, hl.m. Čaracas. Členité pobřeží; v Karibském moři je ostrov Margarita a skupina ostrovů Los Roques; na SZ hluboký Maracaibský záliv. Většinu území na J a JV tvoří stará kryst., silně rozčleněná Guayanská vysočina se sopečnými intruzemi, nejvýše vystupuje na V v hraničním pískovcovém masívu Roraima (2 810 m n.m.). Guayanská vysočina se stupňovitě snižuje k pánvi Orinoka. Na SZ a S Kordillery, táhnoucí se ve dvou pásmech - hraniční Perija a dále Méridská Kordillera, která má ve své stř. části velehorský reliéf (Pico Bolívar, 5 002 m n.m.), a Pobřežní Kordillera. Podél Orinoka je Orinocká nížina (Llanos), s rozsáhlou bažinatou deltou; v tektonické sníženině Maracaibského zálivu Maracaibská nížina. Hl. ř. Orinoko s přítoky Ventuari, Caura, Caroní (na ř. Churún, přítoku ř. Carrao, nejvyšší vodopád světa Angel, 978 m), dále Meta, Arauca, Apure. Horní tok Orinoka je spojen říční bifurkací Casiquiare s tokem Negra; na S jezero Valencia. Vlhké trop. podnebí s deštivým létem a suchou zimou; pobřežní nížiny mají roční průměr 27-29 °C, Orinocká nížina 25-27 °C, v Kordillerách kolísá roční teplota od 19 do 11 °C, hranice věčného sněhu je ve výškách kolem 4 000 m n.m. Srážek přibývá k J a s nadmořskou výškou, maximum v Kordillerách a v Guayanské vysočině (více než 3 000 mm). Rostlinstvo vlhkých vždyzelených i opadavých lesů, trop. pralesů, trop. horských úbočních pralesů, při pobřeží suchomilné křovinaté xerofytní porosty, v Llanos vysokotravnaté savany se suchomilnými stromovitými a keřovitými porosty. Rozmanité živočišstvo - opice, jaguár, puma, ocelot, vydry, medvědi, tapír, pásovec, jeleni, pekari, hlodavci, vačnatci, četné ptactvo - papoušci, kolibříci, tangary, ibisové; krokodýli, kajmani, leguáni, želvy, množství ryb, členovců. - Ochrana přírody: 26 nár. parků, 6 nár. památek, 3 lesní rezervace, 76 91 l km2, tj. 8,4 % území státu. Největší jsou nár. parky Canaima, 30 000 km2, v Guayanské vysočině, a La Neblina, 13 600 km2, v Amazonii, vytvářející s braz. nár. parkem Pico da Neblinabilaterální největší chráněné území v Již. Americe. - Ložiska ropy, zemního plynu, rud železa, manganu, niklu, mědi, olova, rtuti, dále bauxitu, síry, azbestu, sádrovce, vápenců, uhlí, naleziště diamantů. - Hosp. V. je závislé na intenzívní těžbě nerostných surovin a na zpracování ropy. Prům. zaměstnává 23% ekon. činného obyv. (1997) a vytváří 24% hrubého nár. produktu (1999). Rozhodující je prům. těžební (hl. ropa a zemní plyn-tři čtvrtiny produkce je z Maracaibské oblasti a z dolního Orinoka; V 2000 byla V. na 4. největším exportérem ropy na světě - 88,5 mil. t (1985); rudy železa - jižně od Ciudad Guayana; bauxit - vých. V.; dále rudy zlata a neželezných kovů, diamanty), petrochem. a chem., intenzívně se rozvíjí prům. hut. (ocel, litina, surové železo, válcovaný materiál, ocelové trubky; hliník), energetiky (81,2 miliard kWh, 1999, téměř 70 % z hydroelektráren), strojírenský (montáž automobilů), el.tech., chem. a petrochem., prům. hnojiv, gumárenský, cementárenský, pap., potr. (mlékárenský, masný, cukrovarnický, nealkoholických nápojů). Zeměd. zaměstnává asi 14 % ekon. činných obyv. (1997), vytváří 5% hrubého nár. produktu (1999); orná půda tvoří 4% rozlohy a lesy 34%. Pěstuje se kukuřice, rýže, maniok, sorgo, brambory, kávovník, kakaovník, cukrová třtina, bavlník, tabák, banánovník, palma kokosová, ovoce, zelenina. Chov skotu (12,3 mil. kusů, 1984), prasat (2,6 mil. kusů, 1984), koz, ovcí, drůbeže, koní, oslů, mul. Význ. těžba dřeva; lov ryb. - Dop. silniční (Panamer. dálnice), žel. (pouze 682 km, 1999 srov. 409 km, 1984), let. (mez. letiště Caracas, Maracaibo), nám. (přístav Maracaibo, La Guaira), ř. (po dolním toku Orinoka), potrubní (ropovody a plynovody). Tur. ruch. - Vývoz ropy a ropných derivátů (80% hodnoty vývozu, zhruba 30% HDP, 2000), hliníku, rud železa, kakaa, kávy; dovoz strojů a prům. zařízení, chem. surovin, spotřebního zboží; hl. obch. partneři USA, Nizozemské Antily, Brazílie, Japonsko, Kanada, SNR, Itálie. - Měna: 1 bolívar = 100 centimů. - Státní zřízení: federativní rep., hlavou státu je prez., volený na pět let. Výkonnou moc má vláda. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový Kongres, tvořený Poslaneckou sněmovnou (200 poslanců) a Senátem (47 členů). - Adm. se V. člení na 20 federálních států, 2 federální teritoria, 1 federální distrikt a 1 federální dependenci.