Sbor národní bezpečnosti

Sbor národní bezpečnosti, SNB v býv. totalitním Československu - ČSSR - podle voj. zásad organizovaný ozbrojený voj. sbor (policie), jehož posláním jako složky čs. social. státního mechanismu bylo chránit social. spol. a státní zřízení, veř. pořádek a bezpečnost osob a majetku. Při uskutečňování svého poslání plnila SNB tyto zákl. úkoly: odhalovala a zneškodňovala nepřátelskou činnost proti ČSSR; chránila bezpečnost osob a majetku; soustřeďovala a zpracovávala informace důl. pro bezpečnost státu a jeho polit. a hosp. rozvoj; zabezpečovala ochranu ústavních činitelů a ve vymezeném rozsahu ochranu důl. objektů; odhalovala trestné činy a přečiny a zjišťovala jejich pachatele; vyšetřovala a vyhledávala trestné činy a objasňovala přečiny podle trestního řádu; podílela se na zajišťování úkolů stanovených předpisy o ochraně státního, hosp. a služebního tajemství; spolupůsobila při ochraně ČSSR a při ochraně státních hranic; působila při zajišťování veř. pořádku a činila opatření k jeho obnovení, byl-li porušen; spolupůsobila při řízení silničního provozu a dohlížela na jeho bezpečnost a plynulost; odhalovala přestupky, které podle zvl. předpisů též objasňovala, a pokud zákon stanovil, rozhodovala o nich; plní stanovené úkoly v ochranném dohledu. V rámci SNB jsou vytvořeny složky Veřejné bezpečnosti a Státní bezpečnosti. SNB byla v zásadě organizován podle krajů, okresů a obvodů. Představeným všech příslušníků SNB byl min. vnitra ČSSR. Ministři vnitra ČSR a SSR byli představenými všech příslušníků zařazených v útvarech jimi řízených.