Ostende

Ostende, vlámsky Oostende - přístavní m. v záp. Belgii v provincii Záp. Flandry u Sev. moře; 68 065 obyv. (2003 úřední odhad) srov. 69 300 obyv. (1982 cenzus). Přímořské lázně. Trajekt do Doveru. Ryb.; prům. loďařský, tabákový. Lov ústřic a humrů. Muzea, knihovny. - O. poprvé připomínáno již v l l.st. jako rybářská osada; m. práva získalo 1267. 1604 dobyto po tříletém obléhání špan. vojskem a začleněno do Span., od 1714 Rak. Nizozemí. 1722 zde císař Karel Vl. zal. monopolní východo- a západoind. obch. spol., 1781 prohlášeno (Josefem II.) svobodným přístavem. Koncem 18. a v l.pol. 19.st. patřilo k nejvýzn. evr. obch. střediskům, 1830 se stalo hl. přístavem nově vzniklého Belg. král., posléze však zastíněno novým vzestupem Antverp. Za 1. i 2. svět. války značně poničeno.