Novomeský Ladislav

Novomeský Ladislav též Laco, 27.12. 1904 - 4.9. 1976, sl. básník, publicista, kom. politik; průkopník avantgardní ve sl. literatuře a marx. kulturní teoretik. Od 1921 byl publicisticky činný v různých sl. časopisech i v denním tisku; 1924 se stal spolupracovníkem kom. listu Pravda chudoby (od 1925 Pravda). 1929-38 působil jako red. kom. a levicového tisku (Rudé právo, Rudý večerník, Haló noviny, Tvorba, DAV) v Praze. Od 1925 člen KSČ; ve 20. a 30.letech patřil k hl. představitelům sl. avantgardní skupiny kolem čas. DAV a k čelným organizátorům sl. levicové kult. fronty. Za 2.svět. války se zapojil do kom. protifašist. odboje na Slovensku; 1943-44 byl členem pátého ilegálního ústředního vedení KSS (spolu s K. Smidkem a G. Husákem) a význ. se podílel na přípravách SNP. V průběhu SNP člen předsednictva povstalecké SNR; v říjnu až listopadu 1944 člen delegace SNR na jednáních s prez. Benešem v Londýně. Od listopadu 1944 do března 1945 působil v Moskvě, kde se na jaře 1945 zúčastnil jednání mezi představiteli moskevského a londýnského centra zahr. odboje o programu a složení první poválečné čs. vlády. 1944-50 člen ÚV KSS a SNR, 1945-50 pověřenec pro školství a osvětu, 1949-50 člen ÚV KSČ. 1950 byl na zákl. vykonstruovaných obvinění ze sl. burž. nacionalismu zbaven všech funkcí a 1951-56 vězněn; 1963 právně, obč. i stranicky rehabilitován. 1956-63 pracovník Památníku nár. písemnictví v Praze, 1963-70 Ústavu sl. liter. SAV v Bratislavě. 1968-76 člen ÚV, 1968-71 člen předsednictva ÚV KSS, 1968-71 poslanec a člen předsednictva SNR; 1968-74 předseda, od 1974 čestný předseda Matice slovenské. - Básnická tvorba N. ve 20. a 30.letech byla ovlivněna proletářskou poezií i poetismem a osobitým způsobem obrážela vývoj meziválečné č. poezie. Ve svých sbírkách Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou organicky spojil lyrické reflexívní prvky se sociálně funkčním zaměřením. Tyto um. postupy znovu rozvíjel ve sbírkách Vila Tereza, Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné, vydaných v 60.letech. Výbor z veršů z válečného období 1939-44 vyšel po osvobození pod názvem Pašovanou ceruzkou. Knižně vyšly i jeho stati publicistické (Znejúce ozveny, Čestná povinnosť, Manifesty a protesty, Slávnosť istoty) a lit. teor. (O literatúre, Moderní česká literatura).