Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN - nezávislá mez. nevládní organizace, zal. 1948, která pořádá věd. podložené akce na ochranu a racionální trvalé využívání přír. zdrojů Země. Jejími členy jsou státy, vládní orgány i dobrovolné organizace. V souč. sdružuje asi 500 členských organizací ve více než 100 státech světa. Sest odborných komisí se zabývá ohroženými druhy, chráněnými územími, ekologií, plánováním, legislativou a výchovou. Sídlo sekretariátu v Glandu ve Svýcarsku.