Bratislava město

Bratislava heraldický znak městaBratislava, hl. m. SR, sídlo vlády, ministerstev, státních úřadů SR, správní středisko Bratislavského kraje. B. leží na Dunaji, na přechodu Malých Karpat do Podunajské a Záhorské nížiny v blízkosti hranice s Maďarskem a Rakouskem; 428 800 obyv. (2002) srovnej 441 500 obyv. (1995). Viz obr. znak města. Počtem obyv. největší m. SR. Důležité středisko služeb obch., kult., zdrav., sociálních s dobře rozvinutou dop. sítí. Soustřeďuje asi 14% prům. Slovenska. Archeol. nálezy od st. doby kamenné, slovanské osídlení od 6.st. První písemná zmínka o B. 907, m. výsady uděleny 1291. První sl. vysoká škola v B. 1467 - Academia Istropolitana. 1536 - 1784 B. hl. m. Uher. Od 18.st. středisko sl. nár. a kult. snah. Od 1919 hl. m., polit., adm., hosp. i kult. centrum Slovenska; 1919 - 1927 sídlo min. s plnou mocí pro Slovensko, 1928 až 1938 zemského prez. země Slovenské. V meziválečném období se zde rozvíjelo sl. zákl. i stř. školství; 1919 název Bratislava místo Prešporku (německy Pressburg, maďarsky Pozsony), zal. Komenského univ. a 1919 - 1920 Sl. národní div. B. se stala též střediskem mez. obch. s jv. Evropou, sídlem řady konzulátů; byl vybudován nový přístav a letiště, od 1923 zde pořádánv Dunajské veletrhy. V říjnu 1938 odstoupena Německu bratislavská čtvrť Petržalka (dunajské předmostí, připojené 1919). 1938 - 1939 byla B. sídlem auton. sl. vlády a sněmu, 1939 - 1945 hl. m. Sl. rep. - i jedním z center protifašist. odboje. 1. 9. 1944 obsazena nacist. vojskem, 4. 4. 1945 osvobozena Sov. armádou. 30. 10. podepsán na Bratislavském hradě zákon o čs. federaci. Od 1. 1. 1969 byla B. hl. m. SR. - K arch. památkám patří korunovační kostel uh. králů, got. síňový dóm sv. Martina přestavěný v baroku. got. kostel a klášter františkánů ze 13. až 15.st., renes. komplex radničních budov (Stará radnice ze 14. 15.st. s renes. a barokními úpravami, dnes Mestské múzeum), pozdně renes. jezuitský kostel sv. Salvátora (1636 až 1638), raně barokní kostel sv. Mikuláše (1661), kostel a klášter alžbětinek (1739 - 1743) a četné paláce (Esterházyho, 1743; palác Král. komory, 1753 až 1772, dnes Univ. knihovna; Mirbachův, 1768 - 1770; Csákyho, 1775; klasicistní Primaciální palác, 1771 až 1781 se sbírkou angl. gobelínů), novorenes. budova SND a nár. kult. památky (Slavín, památník s areálem, budovy býv. evang. lycea, Academia Istropolitana a Bratislavský hrad). B. vyhlášena městskou památkovou rezervací. - nejvýzn. je prům. chem.: petrochem. kombinát Slovnaft (ropa a zemní plyn), Chem. závody (anorg. chemie, prům. hnojiva, chem. vlákna, gumárenské suroviny). Z prům. stroj. převažuje přesné stroj. (Meopta), automobilové závody, obráběcí stroje, opravárenství, smaltované a pozinkované výrobky, dále prům. el.tech., text. a konfekční, kožedělný, dřevozpracující, nábytkárske závody, sklář., polygr. a filmový. Prům. potr. a vin., masný a tukový, pivovarnický. B. má široké zeměd. zázemí (hl. vin., ovocnářství a zelinářství, pěstování semen a květin). - Dop. křižovatka žel., silniční a dálniční, letecká (mezinárodní letiště), říční (přístav pro osobní a hl. nákladní dop.). Univ. Komenského, Sl. vysoká škola tech., Vysoká škola ekon., Vysoká škola múzických umění, VŠVU, stř. a prům. školy; SAV, věd. výzk. ústavy. B. má rozsáhlé sport. a rekreační zázemí - sport. stadióny a haly, bazény, koupaliště.