řád obecně

řád 1. souhrn zásad, pravidel, podle nichž se něco děje; uspořádání, způsob uspořádání, organizace něčeho; 2. mat. a) ř. desetinného čísla, stupeň nejvyšší mocniny čísla 10 s nenulovým součinitelem v desetinném rozvoji tohoto desetinného čísla; b) ř. diferenciální rovnice, nejvyšší derivace, která se v dané diferenciální rovnici vyskytuje; 3. taxonomie ordo jedna ze zákl. taxonomických kategorií, vyšší než čeleď, nižší než třída. Např. brouci, Coleoptera, jsou řád z třídy hmyzu. Dělí se na více čeledí; 4. fytocenologie syntaxon vyšší úrovně sdružující příbuzné svazy rostl. společenstev; 5. hist. a) ř. círk., římkat. církví potvrzovaná a uznávaná řeholní spol.; b) ř. rytířský, voj. organizovaný círk. řád (např. ř. něm. rytířů); c) ř. drahotní, nařízení o nejvyšších cenách řemeslných výrobků, vydávaný od 14.st.; d) ř. horní, od pol. 13.st. do konce 18.st. v Čechách soubor ustanovení o dolování v určité oblasti.